banner pension

אובדן כושר עבודה 
כיסוי ביטוחי שנועד להגן על המבוטח במקרה של פגיעה בכושרו של המבוטח לעבוד, בדרך-כלל בעקבות מחלה או תאונה שנגרמת לו במהלך שנות העבודה. הקצבה החודשית המשולמת למבוטח אמורה לפצות על אובדן ההשתכרות בתקופת הנכות.

איזון אקטוארי
לקרן פנסיה יש נכסים והתחייבויות. ההתחייבויות הצבורות הן הקצבאות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים, בהתאם לדמי הגמולים (ההפקדות) ששולמו בעבר לקרן הפנסיה. במידה והנכסים של קרן הפנסיה עולים בערכם על ההתחייבויות, אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. ובאותו האופן, במידה שההתחייבויות עולות על שווי הנכסים, אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, ו/או כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות המוקדמות לבין הנתונים בפועל, למשל: מספר הנפטרים ו/או הנכים בפועל גדול/קטן מההנחות שנצפו (הנחות המבוססות על נתונים סטטיסטיים מהעבר). איזון אקטוארי נועד להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.

ביטוח הדדי
מנגנון ביטוח, שבו הסיכון מוטל על קבוצת החוסכים. קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר הסיכונים הביטוחיים אינם מועברים לחברת ביטוח, אלא מנוהלים מתוך מקורות החיסכון של העמיתים בקרן. ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות רבה בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כמו שכל "הצלחה" תגדיל את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן.

דמי ניהול
המחיר שהחוסך משלם בעבור רכישת החיסכון הפנסיוני וניהולו. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה ו/או כאחוז מהתשלומים השוטפים לחיסכון. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל.

חיסכון מצטבר הוני
החיסכון אשר נצבר לזכות המבוטח ומתקבל כסכום הוני חד-פעמי בגיל הפרישה, ולא כקצבה חודשית

חיסכון פנסיוני
כלל הכספים אותם חסך אדם לגיל פרישה. החיסכון יכול להיות חסכון הוני (הכספים יתקבלו כסכום חד פעמי בעת הפרישה) או חסכון קצבתי (הכספים ישולמו לשיעורין כקצבה בתקופת הפנסיה)

כיסויים ביטוחיים
בקרנות פנסיה ובביטוחי המנהלים ניתן, בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, לרכוש גם כיסוי ביטוחי (בקרן פנסיה חדשה מקיפה, כיסויים אלה הינם חלק בלתי נפרד מהמוצר), למקרה של אבדן כושר עבודה (נכות) או למקרה של מוות.
בנוסף, בקרנות פנסיה ובביטוחי המנהלים המשלמים קצבה למבוטח, קיים גם ביטוח מפני סיכון של התארכות תוחלת החיים, היות שהפנסיה משולמת למבוטח החל מגיל הפרישה וכל עוד הוא בחיים (בין אם נפטר בגיל 80 ובין אם נפטר בגיל 120).

מקדם המרה
כאשר אדם פורש לגמלאות, מומרת יתרת הכספים שצבר לפנסיה חודשית אותה יקבל עד סוף חייו (קיים גם תשלום למוטביו או שאריו של האדם לאחר מותו, בהתאם לתנאי התכנית אותה רכש). ההמרה לפנסיה החודשית נעשית על ידי חלוקת יתרת הכספים שנצברה במקדם אקטוארי, אשר נקרא מקדם ההמרה. לכל אדם נקבע מקדם המתאים לשנת לידתו, למינו ולגיל הפרישה שלו.

סוכן ביטוח פנסיוני
מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. סוכן ביטוח פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו. המשמעות היא שסוכן ביטוח אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר פנסיוני זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

פוליסת ביטוח
תנאי ביטוח המנהלים מוגדרים בחוזה (פוליסה) בין המבוטח (בעל הפוליסה) לבין חברת הביטוח ובו מפורטים כל הזכויות והחובות של המבוטח. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה, אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים, היא תוכל לעשות זאת רק למבוטחים חדשים ולא למבוטחים שכבר מחזיקים בפוליסה.

פנסיה צוברת
תכנית פנסיה שבה קיימת צבירה של חיסכון בקרן הפנסיה לאורך שנות העבודה. הסכום שנצבר משמש לצורך תשלומים למבוטח בקרן לאחר פרישתו לפנסיה.

פנסיה תקציבית
פנסיה תקציבית היא הסדר לתשלום פנסיה בין העובד לבין מעסיקו. על פי הסדר זה, המעסיק מתחייב לשלם קצבה חודשית לעובד לאחר פרישתו מהעבודה. גובה הפנסיה תלוי במספר שנות הוותק שצבר העובד במקום העבודה ובשכר שלו לפני מועד הפרישה. מנגנון הפנסיה התקציבית היה נהוג בקרב עובדי מדינה ובגופים ציבוריים אחרים. כיום לא ניתן להצטרף עוד להסדרי פנסיה תקציבית.

קרן השתלמות לשכירים
העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים
לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר
קרנות פנסיה שהיו בעבר בניהולה של ההסתדרות. בעקבות גירעונות אקטואריים הועברו הקרנות לניהול המדינה ונסגרו להצטרפות עמיתים חדשים בשנת 1995. קרנות אלו משלמות קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות שצברו כתוצאה מוותק במקום עבודתם ("קרנות מבטיחות זכויות").

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת
קרן פנסיה ,שבדומה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר נסגרה בשנת 1995 להצטרפות עמיתים חדשים. בקרנות אלו, בניגוד למרבית הקרנות הוותיקות שבהסדר, היה קיים איזון אקטוארי ולכן הן לא נתמכו על ידי הממשלה ולא נכללו בהסדר.

קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה צוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי.

קרן פנסיה חדשה כללית
קרן פנסיה צוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי. קרן פנסיה חדשה כללית מיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה, ולא ניתן לרכוש במסגרתה כיסויים ביטוחיים. בגין הכספים הנחסכים בקרן זו העמית לא זכאי לאגרות חוב מיועדות.

קרן פנסיה חדשה מקיפה
קרן פנסיה צוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי. קרן פנסיה חדשה מקיפה כוללת הן חיסכון לפנסיה והן כיסויים ביטוחיים למקרה מות המבוטח (פנסיית שארים) ולמקרה נכות של המבוטח (פנסיית נכות) לפני הפרישה לגמלאות. בגין חלק מהכספים הנחסכים בקרן זו העמית זכאי לאגרות חוב מיועדות.

תיק משתתף ברווחים
עד שנת 1992, התשואה לחוסכים בפוליסות ביטוח החיים הייתה מובטחת. כספי החיסכון היו מושקעים באגרות חוב צמודות מדד, שהונפקו על ידי המדינה במיוחד בעבור המבוטחים בפוליסות אלה (אג"ח ח"ץ). החל משנת 1992, לאחר שהמדינה החליטה להפסיק להנפיק אגרות חוב דומות בעבור מבוטחים חדשים, החלו חברות הביטוח להשקיע את כספי החיסכון בשוק ההון. "משתתף ברווחים" זו ההגדרה לתיק הנכסים של תכניות הביטוח המושקע בשוק ההון. התשואה בתיק זה אינה מובטחת ותלויה בתוצאות ההשקעה של החברה.

למעלה