banner pension

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

מהי קרן השתלמות ומה ההבדל בינה לבין קופת גמל?

קרנות ההשתלמות מהוות אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני, המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס (ובלבד שלא בוצעה על ידו משיכה כלשהי מאותו חשבון). אם העמית משך חלק מהכסף שנצבר בחשבונו בקרן, ייסגר החשבון להפקדות חדשות והעמית יצטרך לפתוח חשבון חדש עם ותק חדש לצורך ביצוע ההפקדות השוטפות החדשות. במרבית קרנות ההשתלמות לשכירים מפקיד העובד מדי חודש 2.5% משכרו לקרן, והמעסיק מוסיף על כך כספים בשיעור של 7.5% משכר העובד.

כיצד מתבצעת ההפקדה לקופת הגמל?

כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בקופת גמל עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים.

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008. החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה. לעומת זאת, כספים שיצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.

אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

נכון להיום, רוב הכספים הקיימים בקופות הגמל נובעים מהפקדות שבוצעו לפני שנת 2008, והאפשרות למשוך את החיסכון שנצבר בשל הפקדות אלו בסכום חד פעמי בגיל הפרישה נשמרת לחוסך תמיד. כלומר, גם אם הכספים שהחוסך מפקיד היום לקופת הגמל מיועדים למשיכה בדרך של קצבה בלבד, עדיין הוא יוכל למשוך את הכספים שנצברו עד שנת 2008 כסכום חד פעמי.
בנוסף, חשוב לציין כי קיימים כללי משיכה שונים על כספים שהופקדו לקופה בתקופות שונות, לדוגמא ישנם כספים שהופקדו בקופות גמל באופן עצמאי ולא על ידי מעסיק (קופות גמל במעמד עצמאי) הניתנים למשיכה לאחר 15 שנות הפקדה.

מה משפיע על גובה התשלום שאקבל לאחר הפרישה?

גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008, נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד לגיל הפרישה.

גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לאחר שנת 2008, נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים במוצר הפנסיוני שאליו הועברו הכספים לצורך תשלום הפנסיה.

סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים שהועברו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה(הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

מהם דמי הניהול בקופת הגמל?

החל מ- 1/1/2013 דמי הניהול המקסימאלים שניתן לגבות בקטופות גמל הם: עד 4% מהפרמיה ועד 1.05% מהצבירה (בשנת 2013 דמי הניהול המקסימאלים מהצבירה יעמדו על 1.1%).
דמי הניהול המינימאלים החל מ- 1/2013 הם 9 שקלים לחודש.
דמי הניהול המקסימאלים בקרנות השתלמות הם עד 2% מהצבירה.

למעלה