banner business

גיוס אשראי מבנקים או מקרנות דורש ידע ומקצועיות. הצגה לא נכונה של העסק והצורך שלו באשראי ותיק, תיק אשראי מבוקש שאינו מתאים או בר השגה עלולים להביא לדחייה של הבקשה או לאישור חלקי בעלויות שאינם כורח המציאות.

אנו נדאג עבורך להצגה נכונה של העסק ותכנית הפעולה, לבניית תיק אשראי אופטימאלי ובעלויות הנמוכות ביותר.

מלבד גיוס אשראי מבנקים אנו נעזרים ומציעים ללקוחותינו גיוס אשראי מהקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה.

קרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים:

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

  • מסלול הון חוזר - הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
  • מסלול השקעות - הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.
  • מסלול עסקים בהקמה - הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.
  • מסלול עד 100 אלף ש"ח - תת מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

תנאי הקרן:

  • עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ - עד 500 אלף ₪.
  • עבור עסקים עם מחזור שנית של 6.25 – 100 מיליון ₪ - עד 8% מהמחזור.

תקופת ההלוואה:

עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.

ריבית:

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה.

ההלוואות מהקרן הנם חוץ בנקאיות כך שאינם מכבידים על האובליגו הקיים. שיעור הביטחונות הנדרש נמוך יחסית (עד 25% מגובה ההלוואה).
אנו נסייע בידייך להכין תכנית עסקית שנדרשת בפניה לבקשת אשראי מהקרן ונלווה אותך בתחקור ובתשאול של הקרן עד לקבלת האשראי.

לתאום פגישה צור קשר

למעלה