banner business

עסקים וחברות נקלעים לעיתים למצב שבו הם זקוקים לתכנית הבראה. אלו עסקים/חברות שישנה הצדקה כלכלית לקיומם אך נקלעו בד"כ למצוקת אשראי או מצוקה אחרת שמונעת מהעסק להמשיך ולתפקד בצורה טובה.

תכנית ההבראה כוללת מספר שלבים:

  • אבחון המצב הקיים. ווידוי שאכן יש הצדקה כלכלית לקיומו של העסק ויישום של תכנית הבראה אכן תוציא אותו ממצבו.
  • בחינה מדוקדקת של כל מבנה ההוצאות של העסק. קביעת מדדי תועלת שעל פיהם יוחלט אילו פעילויות כדאיות ואילו פעילויות יש להפסיק לאלתר.
  • זיהוי שווקים, קהלי יעד חדשים, דרכי הפצה חדשות ושיתופי פעולה פוטנציאלים.
  • איתור פעילויות רווחיות ודרכים להגברת פעילותן.
  • צמצום עלויות: ניהול נכון של מלאים, הוצאת פעילויות למיקור חוץ וצמצום מצבת כוח האדם בעסק (אם נדרש).
  • הכנת תזרים מזומנים שיוצג לבנק לצורך קבלת הסכמתו ותמיכתו הפיננסית
  • צמצום חובות: ניהול מו"מ עם ספקים לפריסה ושיפור פעילות הגבייה.

לתאום פגישה צור קשר

למעלה