banner business

תכנית עסקית היא הבסיס להצלחתו של כל עסק וכלי ניהולי הכרחי. התכנית העסקית הנה למעשה תכנית הפעולה להשגת המטרות של העסק. ניהול העסק ללא תכנית עסקית מפורטת משול לניווט אנייה ללא מצפן.

התכנית העסקית גם הכרחית בגיוס אשראי מהבנקים או מקרנות שונות וכן בגיוס משקיעים. אלו ירצו לראות ולהשתכנע מהן היעדים העסקיים, מהי תכנית הפעולה להשגתם? ומהי מידת הרווחיות הצפויה של פעילות זו.

התכנית העסקית מבוססת על מספר שלבים:

  • הגדרת המטרות ארוכות הטווח/חזון: הגדרת המטרות ארוכות הטווח/חזון של העסק והיעדים הנגזרים בדרך להשגתם. היעדים שנגזור יהיו במונחים חדשיים לשנה הקרובה ובמונחים רבעוניים לשנים שלאחר מכן.
  • ניתוח הסביבה העסקית: חזקות וחולשות, הזדמנויות ואיומים, מתחרים ודרכי פעולתם, זיהוי מגמות עתידיות וענפים משלימים.
  • תכנית שיווק ומכירה: קוים מנחים למיצוב המוצר ותמחורו, מיפוי קהלי יעד לשיווק, ערוצי ההפצה, שיתופי פעולה עסקיים, משאבים שיוקצו לפעילות השיווקית, יעדים חודשיים ורבעוניים.
  • תכנית פעולה: המודל התפעולי של העסק, מבנה ההוצאות האופטימאלי למול תכנית השיווק והמכירה ותהליכי העבודה המרכזיים בעסק. בחינת דרכים לשיפור היעילות. תבחן תרומתה של פעילות ויופסקו פעילויות לא רווחיות ושלא תורמות להשגת המטרות שהוגדרו.
  • מבנה ארגוני: המבנה הארגוני הנחוץ ליישום וסמכויותיה של כל פונקציה, כולל שינויים והתאמות הצפויים לפי שלבי ההתפתחות של המיזם. המבנה צריך כמובן לתמוך בתהליכי העבודה העיקריים ולאפשר את ביצועם בצורה יעילה.
  • תכנית פיננסית: נקודת האיזון של העסק/חברה, ההשקעה הנדרשת, מקורות מימון, תחזית רווח והפסד עתידית ותזרים מזומנים הנגזר מהתכנית העסקית.
  • אם האשראי העמוד לרשות העסק אינו מספיק נבחן דרכים שונות לגיוס אשראי או משקיע.
  • הטמעת התכנית: הצגת התכנית בפני אנשי המפתח בעסק, הבהרת תפקידו ותרומתו של כל אחד בהצלחה ורתימה שלהם ליישום.

לתאום פגישה צור קשר

למעלה