banner business

כמנהלי עסקים קטנים ובינוניים הנכם נאלצים להתמודד רב הזמן עם פתרון בעיות. חלק גדול מהם הנם בעיות פיננסיות של העסק/החברה: תזרים מזומנים, מצוקת אשראי, תקשורת עם הבנקים.

מניסיוננו אנו יודעים שניהול נכון של העסק לעבר השגת מטרותיו, אינו יכול להתקיים תוך כדי כיבוי שרפות ופתרון בעיות שצצות אד הוק, אלא חייב להתבצע כחלק מתכנית מקיפה.

ניהול נכון של העסק (ולמעשה כל דבר בחיינו...) מתחיל בהגדרת המטרה העסקית אותה ברצוננו להשיג (מהו מהות העסק/חברה) ומכאן מטרות ביניים בדרך להשגת המטרה ארוכת הטווח.

הגדרת המטרה ארוכת הטווח היא כלי מרכזי שכן מטרה זו תהווה את המצפן שלנו בקבלת החלטות עסקיות בהווה. האם ההחלטות בהווה שאנו מקבלים מקרבות אותנו להשגת המטרה או לא? קבלת החלטות ללא מצפן עסקי שכזה משול לניווט אנייה מבלי לראות את האופק.

תכנית עסקית הנה כלי תכנוני מרכזי שימפה את דרכנו להשגת המטרה ארוכת הטווח , תוך כדי התייחסות לאופי העסק, בעלים, הסביבה העסקית, משאבים, אילוצים, וכלי פיקוח ובקרה שיתריעו בפנינו מפני סטייה מהתוואי העסקי ששרטטנו.

כחלק מהתכנית העסקית מתלווה במקביל תכנית פיננסית תומכת. מטרת התכנית הפיננסית הנה לאפשר ולנהל בצורה יעילה את המשאבים הפיננסים הדרושים ליישום התכנית העסקית. התכנית הפיננסית למעשה משמשת גם ככלי בקרה לסטיות מהתכנית העסקית.

התכנית הפיננסית כוללת: הגדרת המשאבים הפיננסים הדרושים להשגת המטרות, בניית תיק אשראי תומך בהשגת התכנית העסקית, גיוס מקורות אשראי, הוזלת עלויות מימון, בניית תזרים מזומנים נגזר ודוחות רווח והפסד נגזרים בטווחי זמן שונים, תמחור נכון של מוצרים ושירותים, מציאת נקודת האיזון של העסק.

למעלה